Tượng vua hùng đồng đỏ cao 95cm tại Học viện cảnh sát